Piraattitehdas


- tutustu Piraattitehdas - sivustoon ja lue sarjakuva 'Seikkailu yöjunassa'

Vastaa seuraaviin kysymyksiin kirjallisesti. Tee word-dokumentti ja lähetä se sähköpostilla: katriina.lahtinen(at)omnia.fi

1. Kerro miten teoksen tekijänoikeussuoja syntyy?
2. Pitääkö tekijänoikeussuoja rekisteröidä?
3. Kuka saa käyttää © merkkiä?
4. Millaisia kuvia netissä saa käyttää omiin tarkoituksiin?
5. Mitä eroa on valokuvalla ja valokuvateoksella?
6. Kuinka pitkä on valokuvan suoja-aika?
7. Mikä on teos?
8. Saako jonkun toisen ottaman kuvan valokopioida?
9. Mikä on Creative Commons?
10. Miten merkitset käyttämäsi lähteet nettisivulle?
11. Käy tekemässä Tietoturvakoulun nettifiksuutesi testi. Miten kävi?

Vastaukset löydät näistä:

Kopiraitti

Digikameranet

Tekijänoikeusfakki

Selko-e

Creatice Commons Suomi

Tietosuoja.fi

ps. Muista lähteet!

TERVETULOA AVIP12SAB -SIVUILLE


Tälle sivustolle kerätään materiaalia viheralan artesaanien oppimispolulle.

Tutustu Portfolio -sivuun ja tee siellä oleva tehtävä.

Portfolio
Portfolion tekeminen kuuluu artesaaniopintoihisi oleellisena osana oppimisprosessia. Portfolion avulla voit myös tutkia ja arvioida omaa ammatillisten taitojesi kehittymistä koko opintojen ajan. Toisinaan on hyvä pysähtyä miettimään oppimaansa ja pohdiskella omaa kiinnostusta opitun asian suhteen sekä opittujen asioiden merkitystä henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen kanssa. Portfoliota tehtäessä voi myös syventää tietämystään itseään kiinnostaviin asioihin etsimällä lisää tietoa aiheesta ja lisätä mukaan linkkejä ja kirjallisuusviitteitä. Portfolion on aina hyvä olla tekijänsä näköinen ja siinä voi ilmaista asioita itselle sopivalla persoonallisella ja luovalla toteutustavalla. Portfolion avulla voit tuoda esille osaamisesi niin opettajille kuin tuleville työnantajille.

Tärkeää on, että teet jokaisesta opintojaksosta tai opintokokonaisuudesta itsenäisesti, omalla tyylilläsi ja mielellään monia eri toteutustapoja kokeilevan tuotoksen. Käsittele aiheita oman kiinnostuksesi mukaan. Voit ideoida koko portfoliolle yhtenäisen teeman tai voit koostaa portfolion hyvin erilaisista aiheista. Liitä mukaan myös omia muistiinpanojasi.

Portfolio voi olla:

 • kansio
 • 'salkku'
 • kirjallinen dokumentti elävöitettynä kuvilla
 • valokuvakirja teksteillä varustettuna
 • digitaalinen tuotos esim. blogi, powerpoint-esitys, nettisivut, video tms.
 • tai jotain muuta, vain mielikuvitus on rajana

Portfolion tekeminen


Portfolion kaksi vaihetta:

1. Oppimisportfolio

Ensin kokoat aineistoa koko opintojakson tai -kokonaisuuden ajan. Aineiston muodostavat tehtävien vastaukset, omat muistiinpanosi, aiheesta löytämäsi lisäaineistot (esim. lehtijutut tai Internet-sivut) ja esimerkiksi valokuvat tai muu kuvitus. Suunnittelukurssien tuotannosta voit kerätä mukaan aineistoa luonnoksista valmiiseen suunnitelmaan asiakirjoineen ja viherrakentamisen ja -ylläpidon kohteista voit dokumentoida työvaiheet, materiaalit, kustannuslaskelmat yms. jotka koet tärkeäksi oppimisesi kannalta. Kaikki aineisto kannattaa päivätä ja koota järjestyksessä kansioon tms. Opintojakson lopussa kokoat aineistosta valikoiden näytteen, jonka annat arvioitavaksi.


Oppimisportfolion sisältö:

 1. Aloita portfoliosi tekemällä kuvaus itsestäsi viheralan opiskelijana. Pohdi opiskeluasi koskevat yleiset tavoitteet ja ”urasuunnitelma” (opiskelusi tarkoitus).
 2. Jakson tavoitteet jokaisen jakson alkaessa ja sen päättyessä toteutuneet tavoitteet = itsearviointi (vahvuudet, heikkoudet, mielenkiinnon kohteet, miten tästä eteenpäin?).
 3. Kerro jaksosta joistakin sinulle tärkeistä oppimistasi asioista (esim. materiaalinäytteitä, kuvia töistä, kokeiluja, pohdintaa jne.) Esittele tekemäsi työ selkeästi, jotta portfoliosta ilmenee, mitä valmistit jaksossa (tuotteen tai palvelun esityskuva ja materiaali, valokuvia jne.).

On tärkeää muistaa että oppimisportfolioon ei laiteta kaikkea mahdollista eri aihealueisiin liittyvää materiaalia tai kopioda rivejä oppikirjoista ja lainauksia internetistä, vaan oman kokemuksen kautta suodatettua kerrontaa sanoin tai kuvin, tai molempia yhdessä.

Muista:
 • päivätä merkintäsi
 • lisätä tekijätieto
 • lisätä lähteet


2. Portfolio

Opintoihisi kuuluu 2:n opintoviikon opinnäyte, jonka teet opintojesi viimeisenä vuonna. Opinnäytteesi on portfoliosi, jossa tuot esille, jossa tuot esille myös esteettisen ja visuaalisen osaamisesi.

Hyvä portfolio on sellainen, josta voit olla ylpeä. Se on huolellisesti tehty ja viimeistelty, joka kertoo katsojalle arvostuksesi omaa työtäsi kohtaan. Siinä on yhtenäinen ilme ja se on mielenkiintoinen.

Portfoliossa tulisi olla edustava läpileikkaus opintojaksojen aikana oppimastasi asioista. Portfolioon voi liittyä myös johdantotekstejä tai osia oppimispäiväkirjasta, jotka kuvaavat opiskelusi etenemistä. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Voit käyttää lähteinä niin internetiä, kirjoja ja lehtileikkeitä. Muista merkitä lainaukset lainausmerkeillä ja aina lähteet mistä tiedon olet hakenut.

Portfolio esitellään opinnäyteseminaarissa opinojesi loppuvaiheessa.

Portfoliosta ei ole yhtä ja oikeaa mallia, vaan se riippuu hyvin paljon tekijästä ja aihealueesta, joten pistä luovuutesi peliin ja tee portfoliosta persoonallinen. Valitse menetelmä, jota koet mielekkääksi tehdä ja jossa voit myös oppia jotain uutta.

TEHTÄVÄ 1.

1. Tutustu tähän Ammatillisen portfolion -sivustoon

2. Vastaa kirjallisesti seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on portfolio?
  Mitä ovat erilaiset portfoliotyypit?
  Mikä niistä sopii parhaiten minulle henkilökohtaisesti?
  Mikä on ammatillinen portfolio?
  Minkälaisia portfolioita löytyy muualta (esim. netistä)?
  Voinko kokeilla jotain uutta metodia portfolion tekemiseen (blogi, video yms.)?
  Voinko tehdä joitain portfolion osia jonkun muun kanssa yhteistyössä?
  Miksi saatan tarvita portfoliota työnhaussa?
  Missä muodossa haluan tehdä portfolioni? Voinko yhdistellä?

3. Tee suunnitelma portfoliostasi. (Miten aiot sen toteuttaa?)


4. Liitä mukaan linkkejä netistä löytämistäsi portfolioista, joista pidät tai haluaisit oppia tekemään sellaisen.

Palautus sähköpostiin katriina.lahtinen(at)omnia.fi

Portfolion arviointi

Portfolion arviontia tehdään koko opintojen ajan sekä loppuarvioinnissa ennen valmistumistasi. Portfoliotasi arvioivat kaikki opettajasi, niiltä osin kuin he ovat vastuuopettajia kurssilla tai näytössä. Portfoliotasi arvioi siis useampi opettaja yhdessä sinun kanssasi (itsearviointi).

Portfolion arviointiperusteet:

 • 50% aiheiden käsittely ja esittäminen
 • 20% portfolion yleisilme, yhtenäisyys ja tyyli (visuaalinen ilme ja persoonallisuus)
 • 15% oman oppimisen ja ajatustyön kuvaus
 • 15% loppukeskustelu, oman portfolion sisällön tuntemus


Lähteet:
Peda.Net - Portfolio-ohjeet
TieVie - Portfolio-ohjeet
Verkko-Tutor
Annin oppimispäiväkirja ja portfolio